انتخاب افراد شایسته موجب تقویت اتاق و بخش خصوصی خواهد

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران: انتخاب افراد شایسته موجب تقویت اتاق و بخش خصوصی ..

تشکیل جلسه هیات مدیره به تاریخ 1بهمن 1397

تشکیل جلسه هیات مدیره: جلسه هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد در این جلسه در مورد مسایل مرتبط با صنعت ..
+
ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا ، تجهیزات و مواد اولیه -
اطلاعیه

ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا ، تجهیزات و مواد اولیه -

اطلاعیه 169 ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا ، تجهیزات و مواد اولیه          
بالا