1
عرضه بنگاه های قابل واگذاری
بخشنامه ها

عرضه بنگاه های قابل واگذاری

اطّلاعیه 265 حسب اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 25719 مورخ 97/10/01 سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مصوبات هیات محترم واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوط به واگذاری 11/617درصد از سهام شرکت
بالا